Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων TUC/MUSIC (http://www.music.tuc.gr) που ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.ece.tuc.gr), διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πληροφορι­κής που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος CS4HS της Google (http://cs4hs.com).

Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς κινούνται σε τρεις άξονες και συνοψίζονται ως εξής:

 • Να εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά της Python, σε βαθμό που να τους επιτρέπει να τη χρησιμοποιούν για την επίλυση προγραμματιστικών προβλημάτων.
 • Να έρθουν σε επαφή με τη χρήση αυτοτελών παραδειγμάτων για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και να εφαρμόσουν αυτή τη διδακτική προσέγγιση στην πράξη.
 • Να συνεργαστούν και να αλληλοστηριχθούν, ώστε να δημιουργηθούν τοπικές κοινότητες πρακτικής (communities of practice) που θα συνεχίσουν να υφίστανται και μετά το τέλος του προγράμματος.

Περιγραφή

Κομβικό σημείο του προγράμματος είναι ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα σχηματίσουν τοπικές ομάδες με βάση τη γεωγραφική τους κατανομή. Έτσι θα διευκολυνθεί η οργάνωση δια ζώσης συναντήσεων μεταξύ των μελών της ίδιας γεωγραφικής ομάδας, η συνεργατική διεξαγωγή δράσεων εφαρμογής του διδακτικού υλικού σε τοπικό επίπεδο και ο σχηματισμός κοινοτήτων. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί περιστέφεται γύρω από αυτοτελή παραδείγματα (δείτε σχετικά http://pythonies.mysch.gr). Η θεματολογία τους αντλείται από πραγματικά παραδείγματα (συνήθως πρόκειται για παιχνίδια) που κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Η διαδικασία επίλυσής τους οδηγεί στην εμβάθυνση σε βασικές προγραμματιστικές έννοιες και διευκολύνει την εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες της πληροφορικής. Έτσι, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας που δεν βασίζεται όπως συνήθως σε μικρές εστιασμένες ασκήσεις εμπέδωσης προγραμματιστικών εννοιών. Το πρόγραμμα έχει καθαρά πρακτικό και εφαρμοσμένο προσανατολισμό. Οι συμμετέχοντες δεν θα παρακολουθήσουν εισηγήσεις για την Python, αλλά θα καλλιεργήσουν τις επιθυμητές ικανότητες μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό, επιλύοντας ασκήσεις και συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. Στη συνέχεια, θα κληθούν να διδάξουν και οι ίδιοι την Python, είτε εντός της σχολικής τάξης, είτε σε εκπαιδευτικά εργαστήρια προγραμματισμού εκτός σχολικού ωραρίου.

Δομή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 7 μήνες, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2016, και διαιρείται σε τρεις φάσεις: (α) εξοικείωση με την Python, (β) πρακτική εφαρμογή στην τάξη και σε code clubs και (γ) αξιολόγηση.

Στην πρώτη φάση (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2016), οι ομάδες:

 • εισάγονται σταδιακά στην Python, μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό και επιλύοντας τις συνοδευτικές ασκήσεις
 • συζητούν τους πιθανούς τρόπους χρήσης της Python στο σχολείο, εντός του πλαισίου των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και εκτός σχολείου, π.χ. σε εκπαιδευτικά εργαστήρια προγραμματισμού
 • αξιολογούν κριτικά το εκπαιδευτικό υλικό, προβλέπουν πιθανές δυσκολίες κατά τη χρήση του στην πράξη, προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις
 • προτείνουν νέες δραστηριότητες, ασκήσεις και προβλήματα, συμβατά με το πνεύμα που διέπει το εκπαιδευτικό υλικό, και αξιολογούν κριτικά τις προτάσεις άλλων ομάδων
 • διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία επίλυσης ενός προγραμματιστικού προβλήματος μπορεί να διευκολύνει την διαπραγμάτευση βασικών εννοιών της πληροφορικής

Στη δεύτερη φάση (Δεκέμβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017), οι ομάδες:

 • σχεδιάζουν τις δράσεις που θα υλοποιήσουν με μαθητές
 • αξιοποιούν το διδακτικό υλικό που χρησιμοποίησαν και οι ίδιοι στην προηγούμενη φάση και αναπτύσσουν το δικό τους
 • υλοποιούν τις δράσεις που σχεδίασαν, είτε εντός της σχολικής τάξης, είτε σε εκπαιδευτικά εργαστήρια προγραμματισμού εκτός σχολικού ωραρίου

Στην τελική φάση (Μάρτιος 2017), οι εκπαιδευτικοί:

 • θα αξιολογήσουν κριτικά την εμπειρία της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Kάθε μήνα θα διεξάγεται μια σύγχρονη εξ αποστάσεως συνεδρία, στην οποία οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν, θα αξιολογούν και θα συζητούν, υποστηριζόμενοι από τους διοργανωτές. Στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριών, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό, να το αξιολογήσουν, να το τροποποιήσουν για τις ανάγκες τους ή να αναπτύξουν το δικό τους, να επιλύσουν ασκήσεις και να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος.

Επικοινωνία - Αιτήσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση http://goo.gl/forms/GWCpNvoJigndKTv72 μέχρι και τις 27 Ιουνίου 2016. Το κόστος συμμετοχής είναι €60 και η διαδικασία καταβολής του θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους μετά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής. Αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση python@ced.tuc.gr